!! Introductie !! | Vogelgeluiden

Vogels en hun geluiden op alphabetische volgorde

Aalscholver 

Aasgier 

Alk 

Appelvink 

Baardman 

Beflijster 

Bergeend 

Bijeneter 

Blauwborst 

Blauwe kiekendief 

Blauwe reiger 

Boerenzwaluw 

Bokje 

Bontbekplevier 

Bonte kraai 

Bonte strandloper 

Bonte vliegenvanger 

Boomklever 

Boomkruiper 

Boomleeuwerik 

Boompieper 

Boomvalk 

Bosrietzanger 

Bosruiter 

Bosuil 

Braamsluiper 

Brandgans 

Breedbekstrandloper 

Brilduiker 

Bruine kiekendief 

Buidelmees 

Buizerd 

Casarca 

Dodaars 

Dougalls stern 

Draaihals 

Drieteenmeeuw 

Drieteenstrandloper 

Duinpieper 

Dwerggans 

Dwergmeeuw 

Dwergstern 

Eider 

Ekster 

Europese kanarie 

Fazant 

Fitis 

Fluiter 

Frater 

Fuut 

Gaai 

Geelgors 

Geelpootmeeuw 

Gekraagde roodstaart 

Gele kwikstaart 

Geoorde fuut 

Gierzwaluw 

Glanskop 

Goudhaan 

Goudplevier 

Goudvink 

Grasmus 

Graspieper 

Grauwe franjepoot 

Grauwe gans 

Grauwe gors 

Grauwe kiekendief 

Grauwe klauwier 

Grauwe vliegenvanger 

Griel Grijskopspecht 

Groene specht 

Groenling 

Groenpootruiter 

Grote bonte specht 

Grote burgemeester 

Grote Canadese gans 

Grote gele kwikstaart 

Grote jager 

Grote karekiet

Grote kruisbek 

Grote lijster 

Grote mantelmeeuw 

Grote pieper 

Grote stern 

Grote trap

Grote zaagbek 

Grote zee-eend 

Grote zilverreiger 

Grutto

Halsbandparkiet 

Havik 

Heggenmus 

Holenduif 

Hop 

Houtduif 

Houtsnip 

Huismus 

Huiszwaluw 

IJseend 

IJsgors 

IJsvogel 

Indische gans 

Jan-van-gent 

Kanoet 

Kauw 

Keep

Kemphaan 

Kerkuil 

Kievit 

Klapekster 

Klein waterhoen

Kleine barmsijs 

Kleine bonte specht 

Kleine burgemeester 

Kleine jager 

Kleine karekiet 

Kleine klapekster 

Kleine mantelmeeuw

Kleine plevier 

Kleine rietgans

Kleine torenvalk 

Kleine trap 

Kleine vliegenvanger

Kleine zilverreiger 

Kleine zwaan 

Kleinst waterhoen

Kleinste jager 

Kluut 

Kneu 

Knobbelzwaan 

Koekoek 

Koereiger 

Kokmeeuw 

Kolgans 

Koolmees 

Koperwiek 

Korhoen 

Kraanvogel 

Krakeend 

Kramsvogel 

Krombekstrandloper 

Krooneend 

Kruisbek 

Kuifaalscholver 

Kuifeend 

Kuifkoekoek 

Kuifleeuwerik 

Kuifmees 

Kwak 

Kwartel 

Kwartelkoning 

Lachstern

Lepelaar 

Mandarijneend

Matkop 

Meerkoet 

Merel 

Middelste bonte specht 

Middelste jager 

Middelste zaagbek 

Morinelplevier 

Nachtegaal

Nachtzwaluw 

Nijlgans

Nonnetje 

Noordse stern 

Noordse stormvogel 

Notenkraker

Oehoe 

Oeverloper 

Oeverpieper 

Oeverzwaluw

Ooievaar 

Ortolaan 

Paapje 

Paarse strandloper 

Papegaaiduiker 

Patrijs 

Pestvogel 

Pijlstaart 

Pimpelmees 

Poelruiter 

Porseleinhoen

Purperreiger 

Putter 

Raaf 

Ralreiger 

Ransuil 

Regenwulp 

Reuzenstern 

Rietgans 

Rietgors

Rietzanger 

Ringmus 

Rode patrijs 

Rode wouw

Roek

Roerdomp 

Roodborst 

Roodborsttapuit 

Roodhalsfuut 

Roodkeelduiker 

Roodkopklauwier 

Roodmus 

Roodpootvalk 

Rosse franjepoot 

Rosse grutto 

Rotgans 

Rotsduif 

Ruigpootbuizerd 

Ruigpootuil 

Scharrelaar 

Scholekster 

Sijs 

Slechtvalk

Slobeend 

Smelleken 

Smient 

Sneeuwgors 

Sneeuwvink 

Snor 

Sperwer 

Spotvogel 

Spreeuw 

Sprinkhaanzanger 

Staartmees 

Steenarend 

Steenloper 

Steenuil

Steltkluut 

Stormmeeuw 

Strandleeuwerik 

Strandplevier 

Tafeleend 

Tapuit 

Temmincks strandloper 

Tjiftjaf 

Topper 

Torenvalk 

Tuinfluiter 

Tureluur 

Turkse tortel 

Vale gier 

Veldleeuwerik 

Velduil 

Vink 

Visarend 

Visdief 

Vuurgoudhaan 

Waterhoen 

Waterpieper 

Waterral 

Watersnip 

Waterspreeuw 

Wespendief 

Wielewaal 

Wilde eend 

Wilde zwaan 

Winterkoning 

Wintertaling 

Witgat 

Witoogeend 

Witte kwikstaart 

Witwangstern 

Woudaap 

Wulp 

Zanglijster 

Zeearend 

Zeekoet 

Zilvermeeuw 

Zilverplevier 

Zomertaling 

Zomertortel 

Zwarte kraai 

Zwarte mees 

Zwarte ooievaar 

Zwarte roodstaart 

Zwarte ruiter 

Zwarte specht 

Zwarte stern 

Zwarte wouw 

Zwarte zee-eend 

Zwartkop 

Zwartkopmeeuw

 

 

Met dank aan:

http://www.virtual-bird.com/birdsounds2.htm
http://galerij.avifaunagroningen.nl/index.php?cat=3
http://www.ratata.nl/vogels/mp3/
http://hanzier.com/vogels.php?url=4420
http://ict4us.com/r.kuijt/vogelgeluiden.htm
http://www.vogelproblemen.nl/Vogelgeluiden.htm